Prohlášení zákonných zástupců dítěte

! Formulář je nutné přínést vytisknutý a vyplněný v den nástupu dítě.

Smluvní podmínky

1 PREAMBULE

1.1 Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví v prostorách areálu Jezdeckého klubu Pernštejn (dále jen "JK Pernštejn") je vydáván jako součást prevence rizik tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu a předpokládá dodržení těchto pravidel:

2 VŠEOBECNÉ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

2.1 Všechny osoby před vstupem do areálu jsou povinny se seznámit s tímto Provozním řádem.

2.2 Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze po předchozí domluvě s majitelem areálu.

2.3 Vstup se psy do areálu Pernštejn zakázán.

2.4 Bez souhlasu majitele je zakázáno koně i jiná zvířata krmit. V případě zaznamenání krmení bez souhlasu odpovědné osoby (majitele a provozovatele) je areál Pernštejn oprávněn požadovat pokutu náhradu škody ve výši zranění koně (kolika, ucpání).

2.5 Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti za stájí a pod areálem. V případě většího počtu dětí a koní pohybujících se po areálu parkujte z důvodu bezpečnosti všech svá vozidla pod areálem.

2.6 Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Areál Pernštejn neručí za případné ztráty.

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

3.1 Areál nezodpovídá za nezletilé mimo dobu výcviků a akcí.

3.2 Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny provozovatele areálu, jeho zaměstnanců či jím pověřených osob.

3.3 V celém prostoru areálu platí přísný zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm.

3.4 Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu, případně při pořádání sportovních akcí jsou povinni respektovat pokyny provozovatele, osoby jím pověřené, trenéra či pořadatele, a to jak na jízdárně a v terénu, tak i ve stáji či dalších místech souvisejících s jezdeckými činnostmi, nebo péčí o koně.

3.4 Důležitá tel. čísla: PRVNÍ POMOC 155 HASIČI 150 POLICIE 158, (112 tísňová linka)

4 VÝCVIK KONÍ, JEZDECKÝ VÝCVIK, KURZY A PROVOZOVÁNÍ REKREAČNÍHO JEŽDĚNÍ

4.1 Vstup do areálu je povolen pouze členům jezdeckého klubu, účastníkům jezdeckého výcviku a účastníkům rekreačního ježdění. Ostatním osobám pouze v jejich doprovodu, nebo se souhlasem majitele, provozovatele či trenéra.

4.2 Při příchodu do areálu je povinností každé osoby ohlásit se u trenéra či provozovatele, nebo osoby jím pověřené a respektovat jejich pokyny.

5 PÉČE O KONĚ

5.1 Ke koním lze přistupovat jen v přítomnosti ošetřovatele, trenéra či majitele koně. Vstup do výběhů, jízdárny a boxů je bez těchto osob zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu!

5.2 V prostorách pastevního odchovu při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet, nebo jinak plašit koně. Bez souhlasu majitele je zakázáno koně krmit.

5.3 Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit. Na volném prostranství nikdy nepřistupovat ke koni zezadu.

5.4 Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost - buď stát těsně u koně, nebo v takové vzdálenosti, aby nemohlo dojít k zasažení kopyty, nebo kousnutí. Bez vědomí provozovatele, osoby jím pověřené, nebo trenéra je přístup ke koním zakázán.

5.5 Při uprchnutí koně je nutné zabezpečit únikové východy, dále neběhat, nekřičet, ihned informovat provozovatele areálu, ke koni přicházet v klidu a čelem

5.6 S koňmi je zakázáno míjet se v úzkém prostoru - nejužší místa mezi výběhy, mycí boxy

5.7 Nikdo nesmí manipulovat s koňmi nebo jinými zvířaty bez souhlasu odpovědné osoby a dále náležitého poučení a dozoru

6 JEZDECKÝ VÝCVIK,  JÍZDA NA KONÍCH, KURZY, REKREAČNÍ JEŽDĚNÍ

6.1 Chod výcviku řídí cvičitel, trenér nebo osoba jím pověřená (dále jen trenér), které se příchozí předně ohlásí. Rodič do tréninku nezasahuje.

6.2 Před zahájením jízdy na koních jsou účastníci i trenér povinni provést kontrolu sedlového materiálu a ostatní výstroje koně. Pokud zjistí závadu účastník, je povinen ji ihned nahlásit trenérovi.

6.3 Účastníci jízdy na koních musí být vhodně oblečeni a vybaveni ochrannými pomůckami. Každý jezdec musí mít kvalitní jezdeckou přilbu s tříbodovým ochranným úchytem, jezdecké boty nebo chapsy doplněné pevnou kotníčkovou obuví (s rovnou podrážkou a malým podpatkem). Dále se doporučují: pružné jezdecké kalhoty a sportovní košile, nebo svetr s dlouhým rukávem, kožené rukavice a bezpečnostní vesta.

6.4 Všichni účastníci jsou povinni se chovat ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k okolní přírodě.

6.5 Výuková lekce trvá obvykle 1 hodinu, která zahrnuje nasedlání, jízdu a odsedlání, případně odborný popis péče o koně.

6.6 Konkrétního koně vždy určí trenér/cvičitel, a to dle míry pokročilosti jezdce.

6.7 Klient je povinen odpovědně reagovat na výzvy trenéra, aby se zamezilo zranění koně i klienta.

6.8 Pokud dítě nerespektuje opakované výzvy trenéra / cvičitele, trenér může předčasně hodinu ukončit bez nároku na vrácení peněz za lekci, aby se předešlo možné nehodě.

6.9 Noví účastníci, kteří absolvovali jezdecký výcvik, nebo jezdili v jiné stáji, jsou povinni objektivně informovat trenéra o svých schopnostech.

6.10 Jezdecký výcvik, jízda na koních je provozována na vlastní nebezpečí účastníků. Před zahájením musí účastník podepsat prohlášení (Informovaný souhlas), že si je tohoto rizika vědom (u dětí prohlášení podepíše jejich zákonný zástupce). Bez tohoto nelze výpomoc ve stáji, jízdy a výcvik nárokovat.

6.11 Provozovatel neručí za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu.

6.12 Účastník jízdy není provozovatelem pojištěn proti úrazu či jiné újmě na zdraví a majetku.

6.13 V případě, že bude uhrazené jízdné překročeno, může provozovatel po předchozí výzvě lekce pozastavit, a to do úplného douhrazení. Pokud bude klient rušit výcvikové lekce v den lekce, je provozovatel JK oprávněn účtovat 100% ceny jezdecké lekce.

7 POVINNOSTI TRENÉRA

7.1 Vést řádně a zodpovědně výukovou hodinu - zodpovídá za správně nasedlaného a nauzděného koně.

7.2 Udržovat pořádek na jízdárnách /cestách.

7.3 Překontrolovat zdravotní stav využívaných koní pro své lekce.

7.4 Kontrolovat stav půjčeného vybavení po jeho vrácení.

8 OSTATNÍ USTANOVENÍ

8.1 Jezdecký výcvik v areálu probíhá pod vedením trenéra areálu. Trenér areálu může pověřit další osoby k vedení jezdeckého výcviku. Využití jiného trenéra než trenéra areálu nebo osoby jím pověřené je možné pouze za předchozího souhlasu trenéra areálu.

8.2 Provozovatel neručí, nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé pádem z koně, případně jinou činností v jezdeckém areálu.

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Jezdec / zákonný zástupce prohlašuje, že je s Provozním řádem seznámen a že ho akceptuje.

9.2 Provozní řád je platný a účinný od 1.1.2020

©2020 Jezdecký areál PernštejnVšechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!